Το ιδιόκτητο κτίριο στο οποίο βρίσκεται το ιατρείο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αυτόν το σκοπό.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της αποκλειστικής χρήσης έγκειται στον απόλυτο έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων σε ό,τι αφορά στην καθαριότητα, την υγιεινή και την απολύμανση.

Για την απολύμανση των δαπέδων, των χώρων υγιεινής, αλλά και του συνόλου των επιφανειών με τις οποίες έρχονται σε επαφή οι ασθενείς, χρησιμοποιούνται προϊόντα ειδικά για τη συγκεκριμένη χρήση.